Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden SingleGolfers.nl
Deze Algemene Voorwaarden zijn eigendom van SingleGolfers.nl. Derhalve is voor gebruik van deze voorwaarden, in welke vorm dan ook, voorafgaande toestemming van SingleGolfers.nl vereist. Het nalaten van het verkrijgen van toestemming leidt ertoe dat de inbreuk makende partij strafrechtelijk en civielrechtelijk kan worden vervolgd.

SingleGolfers.nl is een community website die toegankelijk is voor leden SingleGolfers.nl. Sommige functies van de SingleGolfers.nl zijn openbaar en gratis toegankelijk. Andere Diensten zijn alleen tegen betaling voor leden van SingleGolfers.nl toegankelijk. Leden kunnen een jaarabonnementen aanschaffen .

Wij verzoeken je de onderstaande Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat je je als lid bij SingleGolfers.nl registreert. Door lid te worden van SingleGolfers.nl, verklaar je dat je akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, kun je je niet bij SingleGolfers.nl registreren. Registratie bij één of meer Diensten van SingleGolfers.nl, alsmede het gebruik van deze website, impliceert volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van de Algemene Voorwaarden door het lid. Onderaan de registratiepagina bevindt zich een selectievakje met de tekst "Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en begrijp en accepteer". Door op dit selectievakje te klikken, erkent het lid dat hij/zij gebonden is aan alle bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
 

Artikel 1. Definities

Onderstaande woorden, beginnend met een hoofdletter, zijn binnen het kader van deze Algemene Voorwaarden als volgt gedefinieerd: "SingleGolfers.nl" verwijst naar het geheel van Diensten dat erop gericht is persoonlijke,  niet-zakelijke online ontmoetingen tussen personen te faciliteren. SingleGolfers.nl is op verschillende manieren toegankelijk (via Internet, etc.), zowel gratis als betaald. “lidmaatschap" verwijst naar een bestaand profiel van een lid. "Dienst(en)" verwijst naar het geheel van Diensten, dat toegankelijk is voor SingleGolfers.nl Leden, zowel de gratis als de betaalde Diensten. "Betaalde Diensten" verwijst naar alle Diensten die toegankelijk zijn voor alle betalende leden van SingleGolfers.nl. “Gebruikers" verwijst naar de, al dan niet betalende, geldig geregistreerde gebruiker(s) van de SingleGolfers.nl diensten. "Algemene Voorwaarden" verwijst naar deze overeenkomst.
 

Artikel 2. Toegang en registratie

2.1 Voorwaarden voor toegang en registratie
Het lid is verantwoordelijk voor de middelen (computer, software, telecommunicatiesystemen, etc.) waarmee toegang tot de Diensten wordt verkregen. Om lid te kunnen worden van SingleGolfers.nl, moet je tenminste 18 jaar oud zijn en alle verplichte velden van de registratieformulieren invullen.
Het lid garandeert dat de door hem of haar verstrekte gegevens correct zijn en overeenkomen met de werkelijkheid. Het lid zal SingleGolfers.nl onmiddellijk op de hoogte stellen van wijzigingen in de gegevens die bij de registratie zijn verstrekt of zal deze gegevens zo nodig zelf aanpassen op de eigen pagina's van de SingleGolfers.nl website.

Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt ieder lid over een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze gebruikersnaam en dit wachtwoord zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet aan derden bekend worden gemaakt of met derden worden gedeeld. Als een lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in strijd is met het doel van deze informatie, kan SingleGolfers.nl het account van het lid opheffen.

Aangezien SingleGolfers.nl niet beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerde kan worden gecontroleerd, is SingleGolfers.nl niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt. Als het lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar inloggegevens of account door iemand anders worden gebruikt, moet hij of zij SingleGolfers.nl hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.


Artikel 3. Gebruik van SingleGolfers.nl

Na registratie en na aanschaf van het vereiste lidmaatschap, kan het lid gebruik maken van de Diensten van SingleGolfers.nl. De prijzen en betalingsvoorwaarden voor de verschillende Diensten zijn vermeld in het Artikel "Tarieven en Betalingsvoorwaarden" van deze Algemene Voorwaarden, welke te allen tijde toegankelijk zijn via de SingleGolfers.nl website tijdens de presentatie of het gebruik van de Betaalde Dienst(en) waar het lid toegang toe wenst.

3.1. Verplichtingen voor SingleGolfers.nl
SingleGolfers.nl biedt op afstand en door middel van elektronische middelen een online golf community met dating faciliteiten voor haar leden aan. Het is niet het doel van SingleGolfers.nl om te adviseren over uw keuze voor een golfpartner. SingleGolfers.nl heeft geen wettelijke verplichting om de identiteit van Leden vast te stellen wanneer zij op de SingleGolfers.nl website komen of om toezicht te houden op de geplaatste inhoud van de Leden. Omdat SingleGolfers.nl technisch niet in staat is om dergelijke Diensten te leveren, garandeert SingleGolfers.nl niet dat zij de identiteit van Leden zal vaststellen of dat zij de door de Leden, onder hun eigen verantwoordelijkheid geplaatste inhoud, zal wijzigen. SingleGolfers.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor in strijd met de waarheid gedane uitingen van het lid. Om die reden is het noodzakelijk dat Leden bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen wanneer zij afspreken om een andere lid te ontmoeten. SingleGolfers.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontmoetingen tussen Leden op de SingleGolfers.nl-website of voor ontmoetingen tussen Leden en/of niet-Leden die voortvloeien uit het gebruik van de SingleGolfers.nl-website en bijbehorende Diensten.

3.2 Verplichtingen voor het lid
De bepalingen van dit Artikel zijn van toepassing onverminderd hetgeen in het Artikel "Beëindiging" is vermeld. Tijdens het gebruik van de Diensten zal Het lid met name voldoen aan verbintenissenrecht, de rechten van derden en deze Algemene Voorwaarden.

3.2.1. Algemene verplichtingen
Het lid heeft de volgende Algemene Verplichtingen:

 • Oprecht handelen ten opzichte van SingleGolfers.nl en andere Leden;
 • Het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door SingleGolfers.nl en andere Leden wordt aangeleverd;
 • Erkennen dat uitsluitend hij/zij de grenzen van zijn/haar privacy aangeeft en dat het uitsluitend zijn/haar eigen verantwoordelijkheid is om alleen die persoonlijke informatie met SingleGolfers.nl en andere Leden te delen die geacht wordt niet schadelijk te zijn.

3.2.2. Belangrijke verplichtingen
Het lid heeft de volgende belangrijke verplichtingen:

 •  Het is niet toegestaan SingleGolfers.nl te gebruiken voor professionele of commerciële doeleinden
 • Het is niet toegestaan om onjuiste of onechte informatie of inhoud te plaatsen, te verspreiden of uit te zenden, in welke vorm ook;
 • Het is niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden.
 • Tevens is het niet toegestaan inhoud op de website van Singlegolfers.nl , of in welke andere vorm dan ook te posten die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard. In het algemeen is het niet toegestaan welke inhoud dan ook te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van SingleGolfers.nl of met de geldende wetten en regelgeving of fatsoensnormen. Met name foto's, videobeelden en alle informatie, gegevens of bestanden, die door Leden van SingleGolfers.nl worden verstrekt, moeten van fatsoen getuigen en uitsluitend betrekking hebben op het desbetreffende lid zelf of op een derde van wie het lid uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen. Bovendien berust de verantwoordelijkheid voor dergelijk materiaal uitsluitend bij het desbetreffende lid;
 • Het is niet toegestaan informatie of inhoud, in welke vorm ook, te plaatsen, te verspreiden of uit te zenden met de bedoeling het normale gebruik van de Diensten te beperken, te verstoren of onmogelijk te maken. Tevens is het niet toegestaan normaal communicatieverkeer tussen Leden op de site te onderbreken en/of te vertragen middels software, wormen, virussen, logische bommen, massamailings etc. SingleGolfers.nl behoudt zich het recht voor om massamailings, die door een lid zijn verzonden, te verwijderen teneinde de kwaliteit van het gebruik van de Diensten voor Leden te waarborgen;
 • Het is niet toegestaan informatie of inhoud, in welke vorm ook, te plaatsen, te verspreiden of uit te zenden met koppelingen naar websites van derden die illegaal zijn, in strijd zijn met algemeen geldende normen en/of in strijd met de uitgangspunten van SingleGolfers.nl zijn;
 • Het is het lid niet toegestaan evenementen te organiseren, gelijksoortig aan evenementen welke door SingleGolfers.nl worden georganiseerd en hiervoor andere SingleGolfers.nl leden en/of proefleden te benaderen. Uitzondering hierop is een kleinschalige golfafspraak. Kleinschalig wordt gedefinieërd als maximaal 4 personen. Suggesties voor evenementen kunnen altijd aan SingleGolfers.nl worden voorgelegd.
 • Het wachtwoord en/of de gebruikersnaam mogen uitsluitend worden gebruikt voor identificatie doeleinden bij de Diensten. Het is het lid niet toegestaan om zijn/haar wachtwoorden en/of identificatie te verspreiden of toegankelijk te maken voor of te delen met een derde;
 • De Diensten te gebruiken in overeenstemming met de doelstellingen zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden. Het niet voldoen aan de Belangrijke Verplichtingen zoals bovenstaand weergegeven vormt een ernstige wanprestatie door Het lid. Onverminderd de bepalingen in het artikel over "Beëindiging", behoudt SingleGolfers.nl zich het recht voor om bij schending van één of meer van deze belangrijke verplichtingen door een lid, de overeenkomst met het lid te beëindigen en definitief het account van het betreffende lid te verwijderen.

3.3. Deelname aan golfevenementen
Voor deelname aan SingleGolfers evenementen en reizen geldt het volgende:

 • Alleen (proef)leden kunnen zich inschrijven voor SingleGolfers.nl evenementen en reizen;
 • Zodra u zich schriftelijk heeft aangemeld voor een SingleGolfers.nl evenement dient via de website tevens direct de betaling via Ideal plaats te vinden. Uw registratie is pas definitief wanneer het volledige bedrag door SingleGolfers.nl is ontvangen.  In principe is kosteloze afmelding niet mogelijk.
 • In geval van annulering door de deelnemers op een door SingleGolfers.nl zelf uitgevoerde golf dag of weekend, vindt in principe geen restitutie van de betaalde bedragen plaats. Wanneer het lid dat annuleert een vervangende deelnemer aanmeldt kan hiervan afgeweken worden.
 • Indien annulering door SingleGolfers.nl plaats vindt zal wel restitutie van de reeds betaalde bedragen plaats vinden.

3.4 Algemene Voorwaarden Golf Tour Operator:

 • De SingleGolfers.nl reizen buiten Nederland worden uitgevoerd door de Golf Tour Operator waarmee SingleGolfers.nl samenwerkt.
 • Voor deze golfvakanties zijn te alle tijde de bepalingen en Algemene Voorwaarden van de betreffende touroperator van toepassing. Deze worden vóór registratie voor de betreffende reis ter beschikking gesteld.

3.5 Overige voorwaarden
Als lid kunt u deelnemen aan de SingleGolfers.nl evenementen en SingleGolfers.nl reizen mits u voldoet aan de gevraagde speelsterkte en/of andere gepubliceerde voorwaarden voor deelname.
Als lid verbindt u zich ertoe, wanneer u deelneemt aan een door SingleGolfers.nl georganiseerde activiteit, om te voldoen aan de regels van golf en golf etiquette.


Artikel 4. Lidmaatschap, tarieven en betalingsvoorwaarden

4.1 Het lidmaatschap
Het lidmaatschap van SingleGolfers.nl is voorbehouden aan single en sportsingles. Sportsingles zijn spelers met een partner die niet golft. Wanneer een lid een betaald lidmaatschap aankoopt, dan wordt dit lidmaatschap vrijwel gelijktijdig met het valideren van de betaling geactiveerd. 
Het lidmaatschap duurt 1 jaar vanaf de dag van inschrijving en wordt niet automatisch verlengd. Tegen het einde van de lidmaatschapsperiode ontvangt u een e-mail met de aanbieding voor het verlengen van uw lidmaatschap.

Artikel 4.2 Betalingsmodaliteiten
De Betaalde Diensten kunnen worden gebruikt door leden die in het bezit zijn van een lidmaatschap.
De tarieven en betalingsvoorwaarden van de verschillende Betaalde Diensten zijn ten allen tijde te raadplegen op de SingleGolfers.nl website, en uiterlijk op het moment van de presentatie en/of het in gebruik nemen van de Dienst(en) door het lid.


Artikel 5. Privacy en bescherming van gegevens van Leden

SingleGolfers.nl hanteert strikte normen ten aanzien van de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens.
Het is mogelijk dat door bepaalde gegevens, opmerkingen of inhoud (foto's en videobeelden) die Leden naar eigen inzicht en op eigen verantwoording en initiatief verstrekken, de etnische afkomst, nationaliteit, religie of andere persoonlijke gegevens van een lid wordt prijsgegeven. Door het verstrekken van dergelijke, geheel optionele, informatie geeft het lid blijk van zijn/haar bedoeling en verklaart dientengevolge expliciet akkoord te gaan met en als enige verantwoordelijk te zijn voor de verwerking van deze 'gevoelige' gegevens door SingleGolfers.nl. Het lid aanvaardt hiervoor uitdrukkelijk de volledige verantwoordelijkheid.

Ieder lid kan toegang verkrijgen of om toegang verzoeken tot de informatie die betrekking op hem/haar heeft teneinde deze informatie aan te passen, te verwijderen of SingleGolfers.nl te verbieden hiervan gebruik te maken, door te schrijven naar het postadres van SingleGolfers.nl  of dit per e-mail kenbaar te maken aan info [at] singlegolfers.nl. Ieder lid dient daarbij nauwkeurig zijn persoonlijke identificatie te vermelden.

Elk lid kan bij zijn inschrijving of op elk later tijdstip, via SingleGolfers.nl gratis vragen om het ontvangen, en vervolgens, om het niet langer ontvangen, van de nieuwsbrief van SingleGolfers.nl en/of de aanbiedingen die hem per e-mail worden gestuurd door SingleGolfers.nl en/of zijn partners.

5.1. Wanneer en waarom verzamelen we informatie over jou?
Leden worden wanneer zij zich registreren als lid of voor het ontvangen van de nieuwsbrief bij SingleGolfers.nl, om persoonlijke gegevens gevraagd. Dit geldt tevens wanneer leden zich inschrijven voor evenementen en reizen. Voor de toegang tot de Diensten zijn bepaalde gegevens vereist.

5.2. Welk soort informatie wordt gevraagd?
Wanneer SingleGolfers.nl om persoonlijke gegevens vraagt, kan het gaan om je naam, post- en/of e-mailadres, telefoonnummer (vast of mobiel), bankgegevens, maar ook persoonlijke informatie zoals deze wordt weergegeven in je profiel.
SingleGolfers.nl maakt bovendien gebruik van cookies waarmee tijdens het gebruik van de SingleGolfers.nl website gegevens over Leden worden opgeslagen. Hierdoor kunnen Leden ongestoord surfen, zonder deze informatie steeds weer op elke pagina te typen. Leden, die niet willen dat er cookies worden gebruikt, kunnen de desbetreffende opties in de internet browser aanpassen.

5.3. Wie heeft toegang tot informatie over jou?
De gegevens die over jou worden verzameld, wanneer je je bij SingleGolfers.nl registreert en je op onze Diensten abonneert, worden gebruikt om je overige SingleGolfers.nl-Diensten aan te bieden. Er zijn maatregelen getroffen om onze databases zodanig te beveiligen dat je gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Persoonlijke gegevens, anders dan je persoonlijke advertentie en je profiel, die je bij de registratie verstrekt, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgegeven, verkocht of uitgewisseld. Een uitzondering hierop vormen de hieronder vermelde gevallen. Deze worden je van tevoren meegedeeld en daarmee dien je dan in te stemmen of daar maak je geen bezwaar tegen.

De informatie in je persoonlijke profiel, zoekcriteria en overige informatie is toegankelijk via de website van SingleGolfers.nl en via e-mail (nieuwsbrieven).
Het lid geeft SingleGolfers.nl expliciet toestemming om de informatie die is opgenomen in zijn/haar persoonlijke advertentie, zoekcriteria en profiel (persoonsgegevens, beschrijving, foto's, videobeelden, enzovoort) uit te zenden, via SingleGolfers.nl diensten (SingleGolfers.nl-website, internet en e-mail) gedurende de periode die, in deze Algemene Voorwaarden, tussen het lid en SingleGolfers.nl is overeengekomen. Ook geeft het lid SingleGolfers.nl uitdrukkelijk toestemming om de voordelen van de bovenvermelde rechten over te dragen aan de partners en eventuele opvolgers van SingleGolfers.nl.

Leden die niet meer willen dat SingleGolfers.nl of de partners van SingleGolfers.nl de informatie uit hun persoonlijke advertentie, zoekcriteria of profiel dupliceren of uitzenden kunnen hun SingleGolfers.nl account, onder de voorwaarden die worden vermeld in het Artikel "Beëindiging", opheffen.


Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1. Inhoud door SingleGolfers.nl verstrekt
Het merk SingleGolfers.nl middels logo's, afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en tekst die op de SingleGolfers.nl-website en in de Diensten voorkomen, zijn het intellectuele eigendom van Bellerba of haar partners en mogen op straffe van juridische maatregelen niet worden gedupliceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van SingleGolfers.nl of haar partners.

De gebruiksrechten die door SingleGolfers.nl aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot de toegang, het downloaden, afdrukken en kopiëren naar alle media (vaste schijf, diskette, cd-rom, enzovoort) en tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en tijdens de duur van het SingleGolfers.nl- lidmaatschap van Het lid. Al het andere gebruik door leden zonder toestemming van SingleGolfers.nl is verboden.
Het is in het bijzonder verboden om de Diensten, webpagina's van SingleGolfers.nl en de softwarecode van elementen waaruit de SingleGolfers.nl Diensten en de site zijn opgebouwd, op welke manier dan ook te wijzigen, kopiëren, dupliceren, verspreiden, over te dragen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

6.2 Inhoud door Leden verstrekt
Het lid verstrekt SingleGolfers.nl een licentie op het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door Leden wordt verstrekt met het doel deze inhoud te verspreiden op de website van SingleGolfers.nl.

Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van SingleGolfers.nl op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sub licentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op de Leden (informatie, foto's, videobeelden, beschrijvingen, zoekcriteria, etc.) via alle of een deel van de SingleGolfers.nl Diensten

Het lid geeft SingleGolfers.nl uitdrukkelijk toestemming deze inhoud aan te passen aan het uiterlijk van de SingleGolfers.nl Diensten en/of de andere bovenvermelde communicatiemedia, en/of deze inhoud aan te passen aan de technische vereisten of juiste media-indelingen. Het is Leden verboden om inhoud die betrekking heeft op andere Leden te kopiëren, dupliceren of op welke wijze dan ook te gebruiken anders dan voor het gebruik van de Diensten voor de persoonlijke doeleinden en privédoeleinden van het lid zelf.


Artikel 7. Aansprakelijkheid en garantie

7.1 Functioneren van de SingleGolfers.nl-website en Diensten
Teneinde goed gebruik te kunnen maken van de Diensten, moet Het lid beschikken over de geschikte hardware, software en parameters.:
Het lid dient te beschikken over kennis van de hardware en software die vereist is voor het werken met internet, of waar van toepassing, met internetdiensten, en dient te erkennen dat de eigenschappen en beperkingen van het Internet het niet mogelijk maken om garanties te geven omtrent de veiligheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevensverwerking via het Internet.

SingleGolfers.nl kan niet garanderen dat de Diensten goed zullen werken als het lid een programma voor het onderdrukken van pop-ups activeert. Een dergelijk programma moet worden uitgeschakeld voordat gebruik wordt gemaakt van de Diensten.

SingleGolfers.nl garandeert niet dat haar Diensten bruikbaar zullen zijn indien de Internet service provider van het lid niet in staat is de Diensten op correcte wijze aan te bieden. SingleGolfers.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet functioneren, het niet beschikbaar zijn of andersoortige problemen met betrekking tot het gebruik van de SingleGolfers.nl-website als gevolg van fouten in de software, problemen van de Internet service provider, problemen op het netwerk of elke andere reden welke buiten de invloedssfeer van SingleGolfers.nl ligt. Om deze reden garandeert SingleGolfers.nl niet dat de Diensten zullen functioneren zonder onderbrekingen of fouten. Het functioneren van de site kan in het bijzonder tijdelijk worden onderbroken voor onderhoud, updates of technische verbeteringen of om te werken aan verbetering van de inhoud en/of presentatie. Indien mogelijk, zal SingleGolfers.nl haar Leden vooraf informeren over onderhoudswerkzaamheden of updates.

7.2 Informatie en inhoud door Leden verstrekt
Informatie die door een lid aan SingleGolfers.nl wordt verstrekt, moet juist zijn en overeenstemmen met de werkelijkheid. De gevolgen van openbaarmaking van deze informatie over het leven van het lid en/of andere Leden, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de desbetreffende  lid. Het lid neemt het initiatief tot openbaarmaking en verspreiding van persoonlijke informatie, gegevens, tekst, inhoud en beelden via SingleGolfers.nl. Om die reden doet het lid afstand van elke verhaalsmogelijkheid op SingleGolfers.nl, met name op grond van mogelijke schade aan het imago, de reputatie of de privacy van het lid, voortkomend uit de verspreiding of openbaarmaking van informatie over het lid onder de voorwaarden vermeld in deze Algemene Voorwaarden, met name in artikel 5, "Privacy en bescherming van gegevens van Leden".

SingleGolfers.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het gaat om de juistheid of onjuistheid van de informatie en inhoud die wordt verstrekt (en de consequenties daarvan) door Leden of bezoekers van de website. Evenmin kan SingleGolfers.nl aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die door een lid wordt verspreid en die in strijd is met de rechten van een of meer andere Leden of derden.
De Leden erkennen en accepteren dat de door hen aangeleverde gegevens, alsmede hun gedrag en teksten op de Dienst(en), kunnen worden opgemerkt door andere Leden, gematigd en/of gecontroleerd door SingleGolfers.nl op basis van objectieve toetsingscriteria. Indien een melding of controle een overtreding door het lid van enige wet of contractuele verplichtingen onthult, kunnen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, en met name van het Artikel "Beëindiging", worden toegepast.
In het geval SingleGolfers.nl aansprakelijk wordt gesteld voor het niet nakomen door een lid van verplichtingen die uit de wet of deze Algemene Voorwaarden voortvloeien, zal de het lid SingleGolfers.nl vrijwaren van alle claims of schadeloosstellingen tegen SingleGolfers.nl, inclusief maar niet beperkt tot volledige vergoeding van kosten, inclusief de advocaat- en proceskosten.

7.3 Koppelingen ("links")
SingleGolfers.nl of derden kunnen koppelingen vermelden naar andere websites of naar andere bronnen op Internet. Omdat SingleGolfers.nl geen controle heeft over deze externe sites en bronnen, kan SingleGolfers.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid ervan, en evenmin voor de inhoud, advertenties, producten, Diensten of enig ander onderdeel op of van deze externe sites of bronnen. Alle problemen die betrekking hebben op een koppeling, moeten worden gemeld bij de beheerder of de webmaster van de desbetreffende site. Leden worden erop gewezen dat de Algemene Voorwaarden van de externe sites en bronnen van toepassing zijn bij het raadplegen en/of gebruikmaken ervan.

Als een lid via een zoekopdracht die op de website van SingleGolfers.nl is opgegeven, terechtkomt op sites, webpagina's of forums waarvan de inhoud en/of het doel in strijd is met de Nederlandse wetgeving, wordt het lid aangeraden de desbetreffende site te verlaten om mogelijke juridische sancties te voorkomen.

7.4 Beperking van aansprakelijkheid
SingleGolfers.nl kan uitsluitend door een lid aansprakelijk worden gesteld wanneer voor een rechter het overtuigend bewijs geleverd is dat SingleGolfers.nl een onrechtmatige daad heeft gepleegd en het lid dientengevolge schade heeft geleden. SingleGolfers.nl is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van een lid, indien het gedrag van het lid heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade die hij/zij stelt te hebben geleden. SingleGolfers.nl zal bijvoorbeeld niet aansprakelijk zijn voor de directe of indirecte schade die een lid lijdt indien het lid de Algemene Voorwaarden niet of niet correct heeft nageleefd.


Artikel 8. Beëindiging

Het lidmaatschap eindigt automatisch na afloop van het jaar. Leden ontvangen voor het verstrijken van deze periode een bericht met vraag of zij het lidmaatschap wensen te verlengen.
Leden kunnen hun registratie en profiel bij SingleGolfers.nl op elk gewenst moment zonder opgaaf van reden beëindigen op de daartoe bestemde pagina van de SingleGolfers.nl-website. Er vindt geen restitutie van lidmaatschap plaats.
Onverminderd de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden geldt dat SingleGolfers.nl het account van het lid zonder voorafgaand bericht of waarschuwing zal opheffen, indien het lid een wanprestatie pleegt. Dit geldt tevens wanneer het lid de verplichtingen als gesteld onder 3.2.2. schendt. Deze opheffing heeft dezelfde gevolgen als wanneer het lid zelf opzegt. In geval van conflicten kan SingleGolfers.nl het lidmaatschap opzeggen en het account verwijderen. Er vindt maximaal vergoeding van de niet-genoten maanden lidmaatschap plaats.
Onverminderd de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden geldt dat SingleGolfers.nl het account van het lid, in geval het lid de bepalingen van de overeenkomst overtreedt, zal opheffen, zeven dagen nadat het lid via een aan hem/haar toegezonden e-mail is verzocht te voldoen aan de Algemene Voorwaarden en geen gehoor heeft gegeven aan dit verzoek.
Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van SingleGolfers.nl om alle door haar geleden schade te vorderen van het lid, zijn/haar begunstigde en wettelijk vertegenwoordiger(s), ter compensatie van de schade als gevolg van dergelijke overtredingen.
Het lid zal per e-mail worden geïnformeerd over of een bevestiging ontvangen van de opheffing van zijn/haar account. Persoonlijke gegevens van het lid worden verwijderd op zijn/haar verzoek of na afloop van de wettelijk vastgestelde periode die volgt op de opheffing van het account van het lid.


Artikel 9. Overeenkomst tussen het lid en SingleGolfers.nl

Deze Algemene Voorwaarden en de pagina's van de SingleGolfers.nl-website waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, vormen een overeenkomst waarin de relatie tussen Het lid en SingleGolfers.nl wordt vastgelegd. Deze voorwaarden prevaleren boven en vervangen alle voorwaarden die eerder zijn overeengekomen, zelfs als deze eerdere voorwaarden niet expliciet zijn ingetrokken of gewijzigd, en vormen het geheel aan rechten en plichten van SingleGolfers.nl en het lid.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Bovendien, indien een partij bij deze overeenkomst nalaat actie te ondernemen op een overtreding van de Algemene Voorwaarden door de andere partij, wordt dit niet aangemerkt als het doen van afstand door de eerst genoemde partij om bij toekomstige overtredingen actie te ondernemen.


Artikel 10. Toevoegingen van SingleGolfers.nl op de Algemene Voorwaarden

SingleGolfers.nl mag deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. Zodra de wijzigingen op de SingleGolfers.nl-website zijn geplaatst, zal het lid op de hoogte worden gebracht van de aard van de wijzigingen. Voor de Leden die zich inschrijven nadat wijzigingen online werden gepubliceerd, zullen deze wijzigingen onmiddellijk voor hen van kracht zijn, want door lid te worden, aanvaarden ze deze wijzigingen uitdrukkelijk.


Artikel 11. Jurisdictie en toepasbaar recht

Op deze Algemene Voorwaarden is de Nederlandse wetgeving van toepassing. Op grond van dwingendrechtelijke bepalingen van openbare orde zijn in Nederland bevoegde rechtbanken van bevoegd om te oordelen over elk geschil dat verband houdt met deze Algemene Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering en/of beëindiging en de gevolgen daarvan.


Artikel 12. Over SingleGolfers.nl

SingleGolfers.nl is eigendom en een handelsnaam van Bellerba, rechtsgeldig vertegenwoordigd door directeur van Bellerba.
De website van SingleGolfers.nl wordt gepubliceerd vanaf servers van partners.
Bij eventuele vragen kun je via de onder contact op de website gepubliceerde gegevens met SingleGolfers.nl contact opnemen.